Karymski Volcano

Karymski Volcano

Kronotski Park

Volcanos - Home   Mountain Information
Geyser Valley
The 1996 eruption of Karymski Volcano.
From Miracles of Kamchatka by Andrey Nechayev


Kamchatka Treks   Miracles of Kamchatka
ALW 17/09/04
AAE
Y>